Wednesday, March 01, 2017

#CoolArt: 'Horizon Zero Dawn' by Ilya Golitsyn

Cover art by Ilya Golitsyn for the October 2016 issue of Game Informer.